Konsultativni sastanak o izradi „Preporuka za poboljšanje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori“

U Podgorici je 18. maja 2018. godine, u prostorijama EU info centra, održan konsultativni sastanak vezano za izradu „Preporuka za unaprjeđenje okvira za zaštitu, planiranje i obnovu tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža u Crnoj Gori“. Konsultativnom sastanku su uz članove radnog tima koji je angažovan na pripremi preporuka bili prisutni predstavnici: Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

CIlj konsultativnog sastanka je bio da se proces izrade i pripremljeni nacrt Preporuka predstave nadležnim ministarstvima i institucijama, kako bi se dobili inputi za njihovu eventualnu doradu i sprovođenje.

Na početku je od strane članova radnog tima, kojeg čine eksperti iz oblasti prostornog planiranja, kulturne baštine, poljoprivrede i ruralnog razvoja: Saša Karajović, prostorni planer; Prof. Dr Milan Marković; Marija Nikolić, arhitektica, planerka i Aleksandra Kapetanović, arhitektica konzervatorka, bio predstavljen proces izrade i nacrt Preporuka.

Kroz proces izrade Preporuka sprovedena je analiza tretmana poljoprivrednog pejzaža u Crnoj Gori, i to iz ugla slijedećih oblasti: kulturne baštine, prostornog planiranja, poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz analizu su tretirani: međunarodni kontekst, zakonodavni i institucionalni okvir u Crnoj Gori, strateška dokumenta, stanje na lokalnom nivou, projekti i aktivnosti iz ove oblasti kao i ključne teme i nedostaci. Nakon toga urađena je SWOT analiza za sve oblasti i teme, na osnovu čega je pripremljen predlog Preporuka za unaprjeđenje okvira za zaštitu, obnovu i planiranje tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža.

Nakon predstavljanja nacrta Preporuka otvorena je diskusija u kojoj su predstavnici institucija imali priliku da daju svoja mišljenja i sugestije vezano za preporuke. Preporuke će se nakon inputa sa sastanka i dorade dostaviti relevantnim akterima.

By |2018-06-10T11:05:30+00:0019 Maja, 2018|Novosti|0 Comments